Pravidla soutěže

Co musí film splňovat, aby mohl být přihlášen do soutěže:

 • musí se jednat o originální, audiovizuální dílo libovolné formy,

 • zpracované v délce do 10 minut,

 • přihlášené do 30. dubna 2019 prostřednictvím formuláře na webových stránkách,

 • zpracované a přihlášené v souladu s těmito pravidly a podmínkami

 • film musí zpracovávat buď téma rovnosti (férovosti, dobré praxe) nebo diskriminace (nerovného zacházení, nespravedlnosti),

 • ve filmu musí být uveden jeho autor (autoři) a jeho název,

 • film musí být v souladu s právy třetích osob, nesmí porušovat ustanovení právního řádu České republiky a nesmí být ani v rozporu s dobrými mravy.

 • Autorem filmu musí být student/studentka střední školy ve věku 15 - 19 let.

 • film musí být odevzdaný ve formátu mp4, nejméně v HD rozlišení s poměrem stran 16:9. Zvuková stopa by měla být co nejkvalitnější i vzhledem k tomu, že výherní snímky budou promítány v kinosálech.

 

Soutěž je rozdělená do dvou kategorií – rovnost a diskriminace. Jeden autor může přihlásit jeden film do každé z kategorií, tedy dohromady dvě díla.

Pokud bude film přihlašovat kolektiv autorů, musí si zvolit svého zástupce, který film přihlásí se souhlasem všech ostatních spoluautorů.

Poslední slovo o tom, zda film splňuje tato pravidla a podmínky pro účast v soutěži má pořadatel.

Pořadatel vybere výherce soutěže prostřednictvím jím určené poroty.

Porota ocení 3 nejlepší filmy z každé kategorie. Porota bude při vybírání vítězů hodnotit zejména výběr a zajímavost tématu a způsob zpracování.

Autoři jednotlivých filmů mají povinnost na své náklady a odpovědnost vypořádat práva a nároky ostatních osob, které se budou na výsledném filmu podílet (spoluautoři, protagonisté, autoři např. použité hudby, atd.). K tomu lze použít i tento formulář.

Autoři přihlášením filmů souhlasí s jejich zveřejněním na internetových stránkách a sociálních sítích pořadatele a s jejich použitím při další vzdělávací a osvětové činnosti pořadatele. Zároveň pro tyto účely souhlasí autoři i s úpravami a zpracováním díla (např. opatřením díla logem pořadatele, změnou formátu, či jeho oříznutím).

Výhry v soutěži

 1. místo v každé kategorii

 • projekce filmu a tematická diskuze na festivalu Letní filmová škola Uherské Hradiště

 • workshop tvorby dokumentárního filmu s Apolenou Rychlíkovou

 • akreditace na MFDF Jihlava

 

 1. místo v každé kategorii

 • jednodenní účast na natáčení s Vítem Klusákem

 • akreditace na MFDF Jihlava

 

 1. místo v každé kategorii

 • akreditace na MFDF Jihlava

Podmínky pro účast v soutěži

Pořadatel

Pořadatelem soutěže je Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

Výlučně pořadatel soutěže je oprávněn závazně rozhodnout, která díla splňují podmínky pro účast v soutěži. Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo vyloučit díla, která tyto podmínky porušují, nebo ta díla, která jsou v rozporu s právním řádem České republiky, či dobrými mravy a zásadami etiky.

Pojmy „film“ a „dílo“ jsou pro účely Pravidel soutěže a Podmínek pro účast v soutěži totožné a zaměnitelné.

Vypořádání práv třetích osob

Povinnosti autora související s vypořádáním práv třetím osob:

Veškeré i nepřímo identifikovatelné osoby vystupující v díle musí autorovi poskytnout písemný souhlas, v němž povolují užívat ve filmu jejich podobu a hlas (popř. další v úvahu připadající prvky a projevy své osobnosti), a to alespoň v rozsahu odpovídajícím článku „Licenční ujednání“ v těchto podmínkách, tj. tak, aby autor mohl pořadateli platně udělit oprávnění v tomto článku uvedená. Stejně tak musí autor ve stejném rozsahu získat písemné oprávnění k zařazení a následnému užití děl a výkonů, popřípadě jakýchkoliv jiných prvků audiovizuálně užitých (např. zvukových záznamů) od autorů, výkonných umělců nebo jiných nositelů předmětných práv, jsou-li ve filmu užita cizí díla, výkony nebo jiné chráněné prvky. Pokud v díle vystupují děti, je potřeba vyplnit zvláštní písemný souhlas s jejich zákonnými zástupci. Vzorový formulář je dostupný ke stažení zde.

Povinnost vypořádat právně chráněné prvky dle předešlého odstavce se v plném rozsahu vztahuje i na hudbu – tedy na příslušná autorská díla, umělecké výkony i zvukové záznamy.

Pořadatel si vyhrazuje právo požádat autora kdykoliv o prokázání vypořádání kteréhokoliv z výše uvedených oprávnění v pořadatelem určené přiměřené lhůtě. V případě, že autor této žádosti řádně nevyhoví, je pořadatel oprávněn dílo vyloučit ze soutěže a žádat po autorovi náhradu jakékoliv újmy, která pořadateli v této souvislosti vznikne. Od autorů snímků umístěných na prvních třech místech v každé kategorii, budou vyžadována

Licenční ujednání

Přihlášením díla autor poskytuje pořadateli bezúplatně neomezenou nevýhradní licenci. Pořadatel je oprávněn dílo užít všemi v úvahu připadajícími způsoby, zejména dílo zveřejnit na internetových stránkách pořadatele a jeho sociálních sítích, a zde jej užít způsobem dle ust. § 18 odst. 2 autorského zákona, a dále dílo užít jeho provozováním ze záznamu ve smyslu ust. § 20 autorského zákona v rámci vzdělávací a osvětové činnosti pro širokou nebo odbornou veřejnost.

Přihlášením díla autor souhlasí se zpracováním díla pořadatelem, tedy s jeho upravováním překládáním nebo spojováním s jinými prvky (např. opatřením díla logem pořadatele, změnou formátu díla, jeho oříznutím) tak, aby bylo možné dílo užít v souladu s běžnými uměleckými a technickými standardy.

Tato licence je udělována jako neomezená, tj. neomezená zejména co do území, množství, technologie i času (tj. oprávnění jsou udělována na celou dobu trvání příslušných práv).

Pořadatel není povinen licenci zcela ani z části využít a je oprávněn licenci postoupit nebo poskytnout podlicenci třetí osobě, úplatně i bezúplatně, včetně práva umožnit další řetězení práv.

Oprávnění se poskytuje jako nevýhradní. Autor tedy může sám s dílem dále nakládat.

Všechna výše uvedená oprávnění jsou ze strany autora poskytována bezúplatně, tedy bez nároku na jakoukoliv odměnu finanční nebo nefinanční povahy.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nám ukládá informovat subjekty údajů, že Kancelář veřejného ochránce práv je správce osobních údajů.

Správcem osobních údajů je Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

Účelem zpracování osobních údajů je přihlášení a účast v soutěži prostřednictvím Formuláře.

V případě účasti v soutěži je účelem zpracování i zpracování a prezentace filmu v rámci osvětové a vzdělávací činnosti Správce, tak jak je uvedena v části Licenční ujednání Podmínek pro účast v soutěži.

Z tohoto důvodu vyžaduje přihlášení do soutěže souhlas se zpracování osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů pro účel účasti v soutěži je následující: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, zachycená podoba, hlas a další případné projevy osobnosti.

Za tímto účelem jsou osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání souhlasu ze strany účastníka soutěže.

Práva účastníka soutěže ve vztahu k ochraně osobních údajů najdete podrobněji zde: